Team Sagay Campaign Jingle

Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.
Tags: sagayteam

Salbaren nan Lidlidda
JESUS SAGAY agsubli ka
Agmula ka agmula ka
James Sacayanan kadua daka

Ti walo a konsehales na
Lidlidda idtoy kan a grupo
Manamnama mangitandudo
7171 a pondo

Addakami amin ditoy agngayngayangay kadatayo amin
Ibotos tayo para mayor
JESUS MANUGAN SAGAY
Haan tayo isuda nga liplipatan
Kaduana dagiti kabunggoy na
Ibutos tayo amin da ton Mayo a trese
Vote straight TEAM SAGAY na

JAMES SACAYANAN vice mayor
Karunungan, kalusugan, kabuhayan at kinabukasan ng lidlidda
TELESFORO "PORO" ABATEN, pagsapulan ti umili
GEORGE ARREOLA, SANTOS BAGNI, ARTHUR BAYAYA, ROMEO DALOG, ROMY DUCA, RUBEN MIGUEL, NILDA TAWALI bikas ti babbai

Dagitoy apo iti botosan tayo
Sigurado pagserbian datayo
TEAM SAGAY ti butusan tayo
Nakita yun aramid dan

TEAM SAGAY apo ti butusan tayo
TI NAPALABAS KET LAGIPEN
TI AGDAMA INTAYO AMIRISEN
MASAKBAYAN GAW- ATENEN

Adda kami amin ditoy agngayngayangay kadakayu amin
Ibotos tayo para mayor
JESUS MANUGAN SAGAY
Haan tayo isuda nga liplipatan
Kadua na dagiti kabunggoy na
Ibotos tayo amin da ton mayo a trese
Vote straight TEAM SAGAY na

Licence : All Rights Reserved


Similar Music and Audio

X