Upload Cover
About:

คริสตจักรแห่งพันธสัญญา
คือกลุ่มคริสเตียนที่รักพระเจ้ารวมตัวกันนมัสการพระเจ้า
โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างชุมชนที่ผูกพันกันด้วยพันธสัญญา
ซึ่งมีพระเยซูคริสต์เป็นศรีษะของคริสตจักร
และมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต
เราเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายของพระคริสต์
สมาชิกทุกคนในคริสตจักรจึงมีความสำคัญ
และคริสตจักรจะสมบูรณ์ไม่ได้หากเราขาดกันและกัน
คริสตจักรของเราเชื่อในพระคริสตธรรมคัมภีร์
จึงมีความตั้งใจที่จะนำการฟื้นฟูชีวิตและจิตวิญญาณ
มาสู่พี่น้องในคริสตจักรผ่านการนมัสการ
และการเทศนาตามหลักการพระคริสตธรรมคัมภีร์

Churchofcovenant`s Uploads

churchofcovenant
  • churchofcovenant
  • profile viewed 1210 times
  • message share profile
Who to Follow
X