Upload Cover
About:

Pastor at GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH, an evangelist online & a lover of good music.

Pst.Bayo`s Uploads

 • Things You Must Know Heb5-8-12
  Things You Must Know Heb5-8-12 Excerpt from Sunday 10/12/2017 service held at GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH (GECC.) 3, Alhaji Asiriakofa STR. Aguda, Surulere, Lagos-Nigeria. This sermon outlines the importance of obedience & it also reveals a lot of things.
  Pst.Bayo 01:09:36 64 0 Downloads 0 Comments
 • Ke Pe Mi Ni Ojo Ipanju. Psalm 50:15
  Ke Pe Mi Ni Ojo Ipanju. Psalm 50:15 Esin ADUA osose ti inu Ijo GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH (GECC.) 3, Alhaji Asiriakofa STR. Aguda, Surulere, Lagos-Nigeria. Esin Yii nshi wa ni iye lati le ma gbeke le ELEDUMARE. Oun kow wa bi ao ti maa ke pe OLORUN. Oludar esin: Pst MRS. F. Oloro.
  Pst.Bayo 00:36:30 154 0 Downloads 0 Comments
 • Praise & Worship 1Chron16:23-31
  Praise & Worship 1Chron16:23-31 Excerpt from Sunday 03/12/2017 service held at GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH (GECC.) 3, Alhaji Asiriakofa STR. Aguda, Surulere, Lagos-Nigeria. This sermon in re-indicating the importance of praise & worship as a duty we ought to fulfill. Do you praise?!!! Sermon by: Pst. Mrs. F. Oloro.
  Pst.Bayo 00:47:00 340 0 Downloads 0 Comments
 • Wo Inu Ibu Ola Lo Isaiah45:2-3
  Wo Inu Ibu Ola Lo Isaiah45:2-3 Esin ADUA osose ti inu Ijo GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH, (GECC.) 3, Alhaji Asiriakofa STR. Aguda, Surulere, Lagos-Nigeria. Esin yi da le lori gbigba ire eni ti o ha si owo esu. Gba ADUA ki OLUWA fi owo agbara gba ire re fun o. Oludari esin: Pst. Bayo Oloro.
  Pst.Bayo 00:51:38 131 0 Downloads 0 Comments
 • The Key To HEAVEN Mt7:21-23
  The Key To HEAVEN Mt7:21-23 Excerpt From Sunday 26/11/2017 service held at GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH (GECC.) 3, Alhaji Asiriakofa STR. Aguda, Sururlere, Lagos-Nigeria. This sermon is very long but PLS listen you will be glad you did. Sermon by: Pst. Bayo.
  Pst.Bayo 01:47:36 168 0 Downloads 0 Comments
 • Ibukuun Abrahamu Ise Awon Aposteli 3:25
  Ibukuun Abrahamu Ise Awon Aposteli 3:25 Esin ADUA osose ninu Ijo GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH (GECC.) 3, Alhaji Asiriakofa STR. Aguda, Surulere, Lagos-Nigeria. Esin ADUA yi da le lori bi ah o ti gba ipin wa ninu Ileri OLOHUN lori Ibawa tin se Abrahamu
  Pst.Bayo 00:43:46 234 0 Downloads 0 Comments
 • The WORD of GOD 2Tim3:16
  The WORD of GOD 2Tim3:16 Excerpt from Sunday 19/11/2017 service held at GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH (GECC.) 3, Alhaji, Asiriakofa STR. Aguda, Surulere, Lagos-Nigeria. This sermon is on the importance of sticking to the WORD of GOD as the basis for our conduct, expectation & patience in life. Sermon by: Pst. MRS. F. Oloro
  Pst.Bayo 00:54:22 171 0 Downloads 0 Comments
 • Maa Bi si Gen1:28
  Maa Bi si Gen1:28 Esin ADUA AGBARA lati inu ijo GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH (GECC.) 3, Airiakofa street Aguda, Surulere, Lagos-Nigeria. Oshe Pataki lati ki ama ja arawa gba ni igba gbo gbo. Gbo Esin yi ki osi gba awon ADUA inu re, Oludari Esin: Pst. Bayo Oloro
  Pst.Bayo 00:56:53 201 0 Downloads 0 Comments
 • Put On The Armour of GOD Eph6:11-18
  Put On The Armour of GOD Eph6:11-18 Excerpt from Sunday 05/11/2017 service held at GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH (GECC.) 3, Alhaji Asiriakofa STR. Aguda, Surulere, Lagos-Nigeria. This sermon is on the importance of equiping yourself with the SPIRIT weapons of warfare. Sermon by: Pst MRS. F. Oloro.
  Pst.Bayo 00:45:35 221 0 Downloads 0 Comments
 • ELEDUMARE Ni Okuun Mi Ps34:10
  ELEDUMARE Ni Okuun Mi Ps34:10 Esin ADUA AGBARA ninu Ijo GOD's EVERLASTING COVENANT CHURCH (GECC.) 3, Alhaji Asiriakofa STR. Aguda, Surulere, Lagos-Nigeria. Esin Yi Da le lori ki kepe OLORUN lati le ja ija kadi ti eda le fi jara re gba lowo awon emi tiin yo ogo re lenu. Oludari Esin: Pst. Bayo Oloro.
  Pst.Bayo 00:42:58 162 0 Downloads 0 Comments
 • show more
Pst.Bayo
 • Pst.Bayo
 • profile viewed 4946 times
 • message share profile
Who to Follow
X