IamIndy`s Uploads

 • vicharn_630423_2 กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบายด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ใช้ในการเรียนรู้ผ่านสื่อทางไกล ในหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รุ่นที่ 2 จัดโดย สอวช., มจธ. และสถาบันคลังสมองฯ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ audio part 2
  IamIndy 01:00:11 6 0 Downloads 0 Comments
 • vicharn_630423_1 กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบายด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ใช้ในการเรียนรู้ผ่านสื่อทางไกล ในหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รุ่นที่ 2 จัดโดย สอวช., มจธ. และสถาบันคลังสมองฯ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ audio part 1
  IamIndy 00:54:50 6 0 Downloads 0 Comments
 • Reflective-Coaching Reflective Coaching เพื่อสร้างการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช บรรยายและเสวนาในโครงการ Reflective Coaching ครั้งที่ ๑ ของหน่วยงานจ้างงาน มช. ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
  IamIndy 02:20:41 7 0 Downloads 0 Comments
 • Chulalongkorn หลักการและกลยุทธของการจัดการความรู้ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช บรรยายแก่คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
  IamIndy 01:16:48 16 0 Downloads 0 Comments
 • thinkout_630526_1 การบริหารแบบคิดนอกกรอบ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ ๗ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  IamIndy 01:31:02 29 0 Downloads 0 Comments
 • thinkout630526_2 การบริหารแบบคิดนอกกรอบ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ ๗ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  IamIndy 01:13:30 24 0 Downloads 0 Comments
 • thinkout630526_2-4 การบริหารแบบคิดนอกกรอบ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ ๗ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  IamIndy 00:20:03 6 0 Downloads 0 Comments
 • thinkout630526_2-3 การบริหารแบบคิดนอกกรอบ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ ๗ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  IamIndy 00:16:46 7 0 Downloads 0 Comments
 • thinkout630526_2-2 การบริหารแบบคิดนอกกรอบ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ ๗ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  IamIndy 00:17:36 5 0 Downloads 0 Comments
 • thinkout630526_2-1 การบริหารแบบคิดนอกกรอบ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ ๗ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  IamIndy 00:19:48 7 0 Downloads 0 Comments
 • show more
IamIndy
 • IamIndy
 • profile viewed 691 times
 • message share profile
Who to Follow
X