IamIndy`s Uploads

 • UGP-OHEC4_620522_p7 บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา UGP-OHEC4 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ audio 7
  IamIndy 00:26:19 6 0 Downloads 0 Comments
 • UGP-OHEC4_620522_p6 บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา UGP-OHEC4 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ audio 6
  IamIndy 00:24:38 6 0 Downloads 0 Comments
 • UGP-OHEC4_620522_p5 บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา UGP-OHEC4 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ audio 5
  IamIndy 00:27:31 6 0 Downloads 0 Comments
 • UGP-OHEC4_620522_p4 บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา UGP-OHEC4 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ audio 4
  IamIndy 00:32:25 6 0 Downloads 0 Comments
 • UGP-OHEC4_620522_p3 บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา UGP-OHEC4 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ audio 3
  IamIndy 00:26:38 6 0 Downloads 0 Comments
 • UGP-OHEC4_620522_p2 บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา UGP-OHEC4 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ audio 2
  IamIndy 00:26:14 6 0 Downloads 0 Comments
 • UGP-OHEC4_620522_p1 บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา UGP-OHEC4 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  IamIndy 00:28:40 4 0 Downloads 0 Comments
 • inspiration_3 ปัจจัยสู่การเรียนรู้ที่เร้าแรงบันดาลใจของผู้เรียน โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 audio 3
  IamIndy 00:29:00 7 0 Downloads 0 Comments
 • inspiration_2 ปัจจัยสู่การเรียนรู้ที่เร้าแรงบันดาลใจของผู้เรียน โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 audio 2
  IamIndy 00:28:00 7 0 Downloads 0 Comments
 • inspiration_1 ปัจจัยสู่การเรียนรู้ที่เร้าแรงบันดาลใจของผู้เรียน โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 audio 1
  IamIndy 00:30:13 8 0 Downloads 0 Comments
 • show more
IamIndy
 • IamIndy
 • profile viewed 371 times
 • message share profile
Who to Follow
X