Experience YourListen.com completely ad free for only $1.99 a month. Upgrade your account today!

Y S G-18__yama & Niyama [part I]…

Tracklist
  • 01 Ramani Panchapakesan - Yoga Sutra -18 00:00:00
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

Samadhi Pada [chapter II] of Patanjali yoga sutras. Relevant sutras are :

29. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि॥२९॥
30. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः॥३०॥
31. जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्॥३१॥
32. शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥३२॥
33. वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्॥३३॥
34. वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्॥३४॥

Licence : All Rights Reserved


X