Experience YourListen.com completely ad free for only $1.99 a month. Upgrade your account today!

Upload Cover

Ramani.Panchapakesan`s Uploads

 • Yoga Vasishtam-04 / Mind Power / Order of Creation
  Yoga Vasishtam-04 / Mind Power / Order of Creation Describes the Power of the Mind & the order of creation.
  Ramani.Pan... 00:42:29 105 0 Downloads 0 Comments
 • Yoga Vasishtam-03- [Leelopakyaanam]-The Story of Leela.
  Yoga Vasishtam-03- [Leelopakyaanam]-The Story of Leela. This story is designed to explain the three different parinama of Space
  Ramani.Pan... 00:46:24 102 0 Downloads 0 Comments
 • Yoga Vasishtam-02
  Yoga Vasishtam-02 Story of Suka Muni & Shrishti-k-krama explained.
  Ramani.Pan... 00:40:05 129 0 Downloads 0 Comments
 • Yoga Vasishtam-01- An Introduction.
  Yoga Vasishtam-01- An Introduction. Yoga Vasishtam is in the nature of a dialogue between the Lord Shri Rama and his Kula Guru Vasishta.
  Ramani.Pan... 00:37:12 146 0 Downloads 0 Comments
 • Yoga Study Group-02 on Abhyasa
  Yoga Study Group-02 on Abhyasa From Samadhi Pada of yoga sutras.
  Ramani.Pan... 00:12:03 122 0 Downloads 0 Comments
 • Y S G-31__Yoga sutram samapthi. Kaivalyam.
  Y S G-31__Yoga sutram samapthi. Kaivalyam. Patanjali yoga sutra's detailed exposition ends in Kaivalyam. The relevant final sutras that are explained here are: 20. एकसमये चोभयानवधारणम्॥२०॥ 21. चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसंकरश्च॥२१॥ 22. चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्॥२२॥ 23. द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्॥२३॥ 24. तदसंख्येयवासनाभिश्र्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्॥२४॥ 25. विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः॥२५॥ 26. तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्॥२६॥ 27. तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः॥२७॥ 28. हानमेषां क्लेशवदुक्तम्॥२८॥ 29. प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः॥२९॥ 30. ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः॥३०॥ 31. तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमल्पम्॥३१॥ 32. ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्॥३२॥ 33. क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रार्ह्यः क्रमः॥३३॥ 34. पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति॥३४॥
  Ramani.Pan... 00:33:13 224 0 Downloads 0 Comments
 • Y S G-30__Vasthu [Seen] Thathvam
  Y S G-30__Vasthu [Seen] Thathvam From Patanjali yoga sutras [iv th chapter], Kaivalya Pada. The relevant sutras are : 14. परिणामैकत्वाद्व्स्तुतत्त्वम्॥१४॥  15. वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः॥१५॥ 16. न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्॥१६॥ 17. तदुपरागापेक्षत्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्॥१७॥ 18. सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्॥१८॥ 19. न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्॥१९॥ 20. एकसमये चोभयानवधारणम्॥२०॥
  Ramani.Pan... 00:41:14 280 0 Downloads 0 Comments
 • Y S G-29__Chiththa Nirmanam [Part II ]...further explained.
  Y S G-29__Chiththa Nirmanam [Part II ]...further explained. This is from Chapter IV, Kaivalya Pada, of Patanjali Yoga Sutra. The relevant sutras are : 7. कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्॥७॥ 8. ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्॥८॥ 9. जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्॥९॥ 10. तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्॥१०॥ 11. हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः॥११॥ 12. अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्॥१२॥ 13. ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः॥१३॥ 14. परिणामैकत्वाद्व्स्तुतत्त्वम्॥१४॥ 
  Ramani.Pan... 00:30:31 235 0 Downloads 0 Comments
 • Y S G-17__Seer & Seen Entanglement.
  Y S G-17__Seer & Seen Entanglement. Sadhana Pada [chapter ii] of Patanjali yoga sutras. Relevant sutras are : 23. स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः॥२३॥ 24. तस्य हेतुरविद्या॥२४॥ 25. तदभावात् संयोगाभावो हानं तद् दृशेः कैवल्यम्॥२५॥ 26. विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः॥२६॥ 27. तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा॥२७॥ 28. योगाङ्गाऽनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः॥२८॥ 29. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि॥२९॥
  Ramani.Pan... 00:32:48 167 0 Downloads 0 Comments
 • Y S G-18__Yama & Niyama [Part I]
  Y S G-18__Yama & Niyama [Part I] Samadhi Pada [chapter II] of Patanjali yoga sutras. Relevant sutras are : 29. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि॥२९॥ 30. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः॥३०॥ 31. जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्॥३१॥ 32. शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥३२॥ 33. वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्॥३३॥ 34. वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्॥३४॥
  Ramani.Pan... 00:34:13 132 0 Downloads 0 Comments
 • show more
Ramani.Panchapakesan
 • Ramani.Panchapakesan
 • profile viewed 1034 times
 • message share profile
Who to Follow